Çfarë bëjmë ne

Shoqata e Mësuesve të Prindërve të Kosovës


PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË ARSIMIT

Kjo kategori përfshin kryesisht programe trajnimi për mësues dhe drejtues shkollash, por edhe për pjesëmarrës të tjerë. UPTAK ka 10 programe të këtij lloji duke arritur mbi 3000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë të akredituara nga MASHT. “Programi arsimor për vajza RAE.the maths behind matched betting

TË DREJTAT E NJERIUT

UPTAK filloi zbatimin e projekteve për të drejtat e njeriut në vitin 2003, me fokus kryesor të drejtat e fëmijëve. Projekte të tilla kanë prodhuar udhëzime dhe metodologji për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në shkolla, parandalimin e dhunës dhe aktivitete të tjera që forcojnë të drejtat e fëmijëve. Protokolli për parandalimin e dhunës i zhvilluar në kuadër të këtij programi është miratuar nga Qeveria dhe tani po zbatohet në shkollat e Kosovës. Projektet tjera në këtë fushë janë ato që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Edhe pse fokusi i këtyre projekteve është sigurimi i trajtimit të barabartë të këtyre komuniteteve në shoqëri, ato trajtojnë edhe çështjen e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve arsimore që ofrohen për këto komunitete.

KRIJIMI I RRJETIT DHE PJESËMARRJA NË KRIJIMIN E POLITIKËS

UPTAK ka zbatuar projekte të shumta të rrjetëzimit dhe politikëbërjes, me organizata të ngjashme në Kosovë dhe jashtë saj, në mënyrë që të ndërtojë kapacitetet për të marrë pjesë në zhvillimin e politikave të arsimit dhe të drejtave të njeriut. Projekte të tilla kanë bërë të mundur që shoqëria civile në Kosovë

KËRKIMET PËR ARSIM

Hulumtimi i bërë nga UPTAK është zakonisht i natyrës aplikative dhe jo akademike. Qëllimi është të analizohen disa tema të lidhura me arsimin dhe shkencën nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose të bëhet analiza e situatës dhe të ofrohen rekomandime për përmirësim. Në këtë drejtim, UPTAK ndërmerr hulumtime që synojnë vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet të informojnë vendimmarrjen për çështje të veçanta.

Për Ne

Asociacioni i Prindërve dhe Arsimtarëve të Kosove është organizatë lokale jo-qeveritare dhe jopërfituese e themeluar nga CRS Catholik Relief Servis dhe e regjistruar në Kosovë më 2001. UPTAK përqendrohet kryesisht në trajnimin e personelit të shkollave, në lidhje me metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të udhëheqjes. Përveç kësaj UPTAK është aktive në fusha të tjera që mbështesin avancimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. UPTAK udhëheq disa programe të trajnimit të mësimdhënësve të zhvilluara për të kontribuar në reformat aktuale në sistemin arsimor. Ministria e Arsimit njeh programet e trajnimit si kërkesë ndaj certifikimit të mësimdhënësve. Përveç kësaj,. Po ashtu, USHPAK ka ofruar konsulencë në sektorin qeveritar dhe joqeveritar në Kosovë.

1. MISIONI

Avancimi i sistemit të arsimit, përmes ofrimit të shërbimeve dhe të burimeve të cilësisë së lartë, si dhe përmes bashkëpunimit aktiv me të gjitha palët me interes në vend dhe jashtë tij

2. VIZIONI

Një sistem efikas dhe gjithëpërfshirës i arsimit që i kontribuon zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror të vendit, duke aftësuar qytetarët për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për pjesëmarrje aktive në jetën demokratike.


Stafi YnëPARTNERËT DHE DONATORËT

Ketu mund t’i gjeni partneret dhe donatoret tanë.


Projektet e fundit

Ketu mund t’i gjeni projektet e fundit nga organizata UPTAK

    Albanian