Për ne

Asociacioni i Prindërve dhe Arsimtarëve të Kosove është organizatë lokale jo-qeveritare dhe jopërfituese e themeluar nga CRS Catholik Relief Servis   dhe e regjistruar në Kosovë  më  2001. UPTAK përqendrohet kryesisht në trajnimin e personelit të shkollave, në lidhje me metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të udhëheqjes. Përveç kësaj UPTAK është aktive në fusha të tjera që mbështesin avancimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. UPTAK udhëheq disa programe të trajnimit të mësimdhënësve të zhvilluara për të kontribuar në reformat aktuale në sistemin arsimor. . Ministria e Arsimit njeh programet e trajnimit si kërkesë ndaj certifikimit të mësimdhënësve. Përveç kësaj,. Po ashtu,   USHPAK ka ofruar konsulencë në sektorin qeveritar dhe joqeveritar në Kosovë,.

Albanian